Inne

Rodzaj źródła dochodu

 • umowy cywilnoprawne
 • umowa o dzieło lub zlecenie
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o pracę nakładczą
 • umowa agencyjna
 • kontrakt cywilnoprawny
 • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
 • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu/dzierżawy lokali​

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło, zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia/umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 • postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.
 • (wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę 
 • (wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
 • (wzór 3) umowa uaktywniająca
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
  • 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
  • zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem

Rodzaj źródła dochodu

 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie/decyzja/uchwała/umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia/określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
 • PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

Rodzaj źródła dochodu

 • indywidualne przypadki nieokreślone powyżej

Dokumenty akceptowane

 • określane podczas autoryzacji
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl